Po pierwsze powinien otrzymał promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub może wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły – Rada Pedagogiczna). Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez Radę Szkoły (Radę Pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 lipca.

Zgodnie z procedurą Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje

się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach; pierwsza – do 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga – do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi od 1 września 2004 r. – 258 zł miesięcznie.

     Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r. na rok szkolny 1997/98. Otrzymało je 3 222 najlepszych uczniów szkół średnich.

 

Do grona uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów zaliczamy:

 

2020 r. - Adrian Broniecki, Marianna Niedzielska

2019 r. - Patrycja Krawczyk 

2018 r. - Magdalena Czerny

2017 r. - Karolina Pełczyńska

2016 r. - Julia Rozmus

2015 r. – Alicja Krawczyk

2014 r. - Aneta Zimoch

2013 r. - Adam Połubek

2012 r. – Aleksandra Cieplik

2011 r. – Dominik Delczyk

2010 r.- Aleksandra Jaskulska

2010 r. - Aleksandra Jaskulska

2009 r. – Joanna Morcinek

2008 r. – Joanna Morcinek

2007 r. – Tomasz Bäcker

2006 r. – Tomasz Bäcker

2005 r. – Mateusz Biernacki

2004 r. – Jacek Drab

2003 r. – Marcin Maleszka

2002 r. – Hubert Kobusiński

2001 r. – Krzysztof Kotlicki

2000 r. – Krzysztof Kapała

1999 r. – Krzysztof Kapała

1998 r. – Magdalena Bieroń

1997 r. – Anita Bienkiewicz