Projekty

Szkoła pisała projekty w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Milicz

Uczniowie mieli okazję brać udział w wydarzeniach kulturalnych online w czasie trwania pandemii.

Nauczyciele biorący udział w Programie podnieśli swoje kompetencje w zakresie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz pracy zespołowej. Dzięki szkoleniowej Radzie Pedagogicznej z zakresu stosowania TIK oraz uczestnictwie w licznych webinariach, nauczyciele mieli okazję wzbogacić i unowocześnić swój warsztat pracy dydaktycznej.

Cele:

  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń i odpadów,
  • eliminacja z produkcji i stosowania substancji chemicznych i produktów mających negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i odpadom u źródeł ich powstawania,
  • zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów,
  • wdrażanie zasad gospodarki bezodpadowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • zapobieganie międzynarodowemu obrotowi odpadami, a zwłaszcza odpadami niebezpiecznymi,
  • pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, a także upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka,
  • zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o powstających zanieczyszczeniach i odpadach.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

"Das Bild der Anderen" ("Obraz innych") jest międzynarodowym projektem edukacyjnym, który powstał w 1989roku na uniwersytecie w Amsterdamie a od 2006 roku patronat nad nim sprawuje Goethe-Institut w Krakowie. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest wykorzystanie języka niemieckiego jako narzędzia w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, co stanowi motywację do efektywnej nauki tego języka.

„Młody Chemik Eksperymentuje- innowacja pedagogiczna dla wyrównania szans na sukces edukacyjny uczniów”, który realizowany będzie na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu w bieżącym prowadzi program współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi z Wrocławia i woj. dolnośląskiego pod nazwą "Prawo w szkole", którego podstawowym założeniem jest podwyższenie świadomości prawnej uczniów, szczególnie w zakresie problemów prawnych, towarzyszących młodzieży w życiu codziennym.