dobry temat

Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.


Na program “Dobry Temat” składa się 10 lekcji  poruszających następujące tematy: 
1. Wyznaczanie celów - identyfikacja zainteresowań młodzież; uczenie wyznaczania celów (m. in. metodą SMART) i wyznaczania drogi do ich realizacji.
2. Godność i szacunek - uświadomienie, że każdy człowiek ma swoją godność i zasługuje na szacunek;  zachęcanie do zaakceptowania swojej wyjątkowości i dostrzeżenia swojej wartości.
3. Grupa rówieśnicza - zachęcanie do otworzenia się na swoją klasę i budowanie w niej zdrowych relacji.
4. Komunikacja - uświadomienie jak duży wpływ ma właściwa komunikacja na relację i atmosferę w klasie oraz innych grupach społecznych.
5. Emocje – skoncentrowanie  na zarządzaniu emocjami.
6. Akceptacja - poznanie filarów poczucia własnej wartości oraz rodzajów postaw względem akceptacji siebie i innych w grupie.
7. Problemy – wyzwania – nauka przyjęcia problemu jako wyzwania i wyposażenie w umiejętności konstruktywnego ich rozwiązania.
8. Przemoc – wskazanie przyczyn i sposobów radzenia sobie w sytuacjach wykluczenia i przemocy rówieśniczej.
9. Uzależnienia – poznanie najczęstszych uzależnień, negatywnych skutki oraz uświadomienie w jaki sposób ich unikać.
10. Podsumowanie – wzbudzenie refleksji z uczestników programu i zmotywowanie do przemyślenia treści.
Program odpowiada na zapotrzebowanie naszej młodzieży, rozwija ich umiejętności życiowe, przekazuje wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn zachowań ryzykownych, koryguje nieprawidłowe przekonania dotyczące używania substancji psychoaktywnych oraz wprowadza konstruktywne wartości wspomagające dokonywanie dojrzałych wyborów we wszystkich sferach życia.