Cele:

  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń i odpadów,
  • eliminacja z produkcji i stosowania substancji chemicznych i produktów mających negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i odpadom u źródeł ich powstawania,
  • zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów,
  • wdrażanie zasad gospodarki bezodpadowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • zapobieganie międzynarodowemu obrotowi odpadami, a zwłaszcza odpadami niebezpiecznymi,
  • pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, a także upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka,
  • zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o powstających zanieczyszczeniach i odpadach.